PINTU-PINTU PAHALA DAN PENGHAPUS DOSA 3/3

Hasil gambar untuk penghapus dosa

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar karunia-Nya, shalawat serta salam kepada makhluk-Nya yang paling Mulia, pemimpin kita, Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam beserta keluarganya dan sahabatnya.

 

 1. UCAPAN لا حول ولا قوة إلا بالله

“Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang harta di syurga” Shahih Ibnu Majah

 1. SHALAWAT KEPADA NABI

“Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekali saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya) sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh kesalahan serta diangkat untuknya sepuluh derajat” Shahih An Nasa’i.

 

 1. SHOUM

“Puasa (shoum) adalah tameng yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka” Shahih Al Jami’

 

“Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan darinya api neraka sejauh  seratus tahun perjalanan [Shohih Al-Jami’]

 

“Siapa yang melakukan shoum sehari dengan mengharap pahala dari Allah ta’ala maka dia masuk syurga”   Silsilah Shahihah.

 

 1. SHOUM TIGA HARI SETIAP (PERTENGAHAN) BULAN

“Siapa yang shoum tiga hari setiap bulan maka dia seperti berpuasa sepanjang masa” Shahih Jami’

 

 1. SHOUM RAMADHAN

“Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu”  [Al Bukhori]

 

 1. SHOUM ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL

“Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia bagaikan puasa selamanya” Muslim

 

 1. SHOUM PADA MUSIM DINGIN

“Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan ghanimah (rampasan perang) dingin” Silsilah Shahihah

 

 1. SHOUM HARI ARAFAH DAN HARI ‘ASYURO

“Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun sebelumnya, dan siapa yang puasa Asyuro maka diampuni baginya (dosa) setahun” Shahih Targhib

 

 1. SHOUM SYA’BAN

“(Bulan) Sya’ban terletak antara (bulan) Rajab dan Ramadhan, banyak orang yang mengabaikannya, pada bulan itu perbuatan manusia diangkat, maka aku ingin saat amalku diangkat aku berada dalam keadaan shoum” Silsilah Shahihah.

 

 1. SHOUM PADA BULAN MUHARRAM

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa) pada bulan Allah (yaitu) Muharram” Muslim

 

 1. MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG YANG SHOUM

“Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun” Shahih Jami’

 

 1. SAHUR

“Sahur semuanya adalah barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun sekedar meminum seteguk air, karena Allah ta’ala dan malaikatnya mendoakannya kepada orang yang sahur”                      hahih Targhib.

 

 1. BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN

“Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu” Bukhori

 

 1. BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR

“Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu” Muttafaq alaih.

 

 

 1. ZAKAT

“Dari Umar bin Murroh Al Juhany radiallahu anhu dia berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudhoah kepada Rasulullah, lalu berkata: “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku melakukan shalat (fardhu) yang lima, aku berpuasa pada bulan Ramadhan, aku laksanakan zakat, maka Rasulullah bersabda: “Siapa yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka dia tergolong orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan syuhada” Shahih Targhib.

 

 1. ZAKAT FITRAH

“Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin” Shahih Targhib

 

 1. SHADAQAH

“Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana air memadamkan api” Shahih Targhib

 

“Hendaklah kalian bershodaqah dengan tersembunyi, karena hal demikian itu dapat menahan amarah Allah azza wa jalla” Shahih Jami’

 

 1. UCAPAN YANG BAIK

“Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan sekerat korma, jika tidak dapat maka hendaklah (bersedekah) dengan kalimat yang baik” Shahih Jami’

 

 1. TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA

“Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain, karena yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu” Shahih Jami’

 

 1. HAJI

“Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak berkata kotor dan berlaku buruk maka dia pulang bagaikan saat dilahirkan ibunya” Bukhori

 

“Adapun keluarnya kamu dari rumahnya dengan tujuan Baitullah, maka setiap langkah yang dilangkahkan tungganganmu (kendaraan) akan dihitung sebagai kebaikanmu dan penghapus bagi kesalahanmu, sedangkan wukufmu di Arafah maka Allah turun dari langit dunia dan membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berfirman: “Mereka adalah hamba-hamba-Ku, datang kepada-Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap penjuru dan mereka takut akan azab-Ku padahal mereka tidak melihat-Ku, apatah lagi jika mereka melihat-Ku. Seandainya dosa-dosamu sebanyak butiran pasir, atau sebanyak hari-hari dunia atau sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan mensucikannya darimu. Sedangkan engkau melempar jumroh, maka hal itu akan dihitung sebagai simpananmu. Adapun engkau mencukur kepala maka setiap helai rambut yang berjatuhan dihitung sebagai kebaikanmu dan jika engkau thawaf di Baitullah, maka engkau akan keluar dari dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan ibunya” Shahih Jami’.

 

“Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali syurga” Shahih Jami’

 

 1. AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH (PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH

“Tidak ada suatu hari yang amal sholeh didalamnya lebih dicintai Allah kecuali pada hari-hari ini yaitu sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Mereka berkata: “Tidak juga jihad di jalan Allah?”. Beliau bersabda: “Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali darinya satupun” Bukhori.

 

 1. UMROH

“Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain merupakan kaffarah (penghapus) dosa-dosa dan kesalahan” Shahih Jami’

 

“Umroh di (bulan) Ramadhan bagaikan (melaksanakan ibadah) haji bersamaku” Shahih Jami’

 

“Iringilah antara haji dan umroh, karena melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan kefakiran sebagaimana tempaan api panas menghilangkan karat pada besi” Silsilah Shahihah

 

 1. MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN YAMANI

“Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapuskan kesalahan” Shahih Jami’

 

 

 

 1. BERJIHAD DI JALAN ALLAH

“Berangkat dipagi atau sore hari (saat berjihad) dijalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya” Irwa’ Al Ghalil 282

 

“Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan baginya api neraka” Irwa’ul Ghalil

 

“Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad maka Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang paling besar dan dia (di hari kiamat) akan berangkat membawa rizkinya dan wangi syurga serta pahalanya tetap dihitung sebagai pahala orang yang berjihad hingga hari kiamat” Shahih Jami’

 

 1. INFAQ DI JALAN ALLAH

“Siapa yang berinfaq di jalan Allah maka dicatat baginya tujuh ratus kali lipat” Muslim

 

“Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi keluarganya untuk berperang maka dia telah berperang” Muslim

 

 1. JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN DAN PERLAKUAN YANG BAIK

“Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada” Shahih Turmuzi

 

“Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak) selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka keduanya diberkahi dalam jual belinya tersebut, dan jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (hal yang sebenarnya) maka dihapuslah keberkahan jual belinya keduanya” Bukhori

 

“Allah ta’ala memasukkan ke dalam syurga seseorang yang mudah dalam menjual dan membeli” Shahih An Nasa’i

 

 1. MENJENGUK ORANG SAKIT

“Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang sakit, maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga pagi hari dan siapa yang menjenguknya pada pagi hari maka saat dia keluar diringi tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga sore hari”                           Shahih Jami’

 

 1. MENSHALATKAN MAYIT DAN MENGANTAR JENAZAH

“Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan maka baginya satu qirath dan siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan maka baginya dua qirath (dikatakan: Apakah yang dimaksud dua qirath ?) beliau bersabda: “Bagaikan dua gunung yang besar”  Muslim

 

 1. MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI

“Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia menutupinya maka Allah akan menutupkan dosa-dosanya, dan siapa yang mengkafaninya maka Allah akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus” Shahih Jami’

 

 1. BERHARAP PAHALA ATAS DATANGNYA MUSIBAH

“Allah ta’ala berfirman: Anak Adam… jika engkau sabar dan mengharapa pahala saat pertama kali datang musibah maka tidak ada balasan yang aku ridhoi kecuali syurga” Sahih Ibnu Majah.

 

 1. SHADAQAH UNTUK YANG SUDAH MENINGGAL DAN KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR

“ Dari Saad bin ‘Ubadah radiallahuanhu, sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah sesungguhnya Ummu Sa’ad telah meninggal, shadaqah apakah yang paling utama ?”, beliau bersabda: “ Air “, maka dia menggali sumur lalu berkata: “ Ini (pahalanya) untuk Ummu Sa’ad ”. Shahih Ibnu Majah.

 

 1. DOA DARI KEJAUHAN

“ Doa seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan mustajab, dikepalanya terdapat malaikat yang di tugaskan, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya berupa kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan tersebut berkata: “Amiin, dan engkaupun mendapatkan hal serupa “ Muslim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s